Alegeri 2016 | Jurnaliștii de investigație sesizează riscurile fraudării alegerilor

  • 21 Octombrie 2016 22:33
Alegeri 2016 | Jurnaliștii de investigație sesizează riscurile fraudării alegerilor

Jur­na­liș­tii de inves­ti­ga­ție și orga­ni­za­ți­ile negu­ver­na­men­tale din dome­niul media, anti­co­rup­ție, trans­pa­rență, acces la infor­ma­ție își exprimă îngri­jo­ra­rea în legă­tură cu res­tric­țio­na­rea acce­su­lui la infor­ma­ții de maxim inte­res public în peri­oada ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale 2016, fapt ce poate genera con­di­ții de fra­u­dare a ale­ge­ri­lor.

DECLARAȚIE

Jur­na­liș­tii de inves­ti­ga­ție și orga­ni­za­ți­ile negu­ver­na­men­tale din dome­niul media, anti­co­rup­ție, trans­pa­rență, acces la infor­ma­ție își exprimă îngri­jo­ra­rea în legă­tură cu res­tric­țio­na­rea acce­su­lui la infor­ma­ții de maxim inte­res public în peri­oada ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale 2016, fapt ce poate genera con­di­ții de fra­u­dare a ale­ge­ri­lor.

Men­țio­năm că, pe par­cur­sul celor câteva săp­tămâni de cam­pa­nie elec­to­rală, au exis­tat mai multe sem­nale pri­vind acte de corup­ție și de fra­u­dare a ale­ge­ri­lor, dar reac­ția auto­ri­tă­ți­lor publice a fost sub limita stan­dar­de­lor unui stat aso­ciat cu UE.

Jur­na­liș­tii de inves­ti­ga­ție de la Zia­rul de Gardă, Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­tice, Aso­ci­a­ția Pre­sei Inde­pen­dente, au întâm­pi­nat mai multe obs­ta­cole în cadrul docu­men­tă­rii unor arti­cole și repor­taje video care vizează ris­curi de fra­u­dare a ale­ge­ri­lor, dar și momente de mani­pu­lare și încăl­care a legi­sla­ției.

Jur­na­liș­tii sem­na­lează tăi­nu­i­rea infor­ma­ției cu pri­vire la averi, veni­turi, inte­rese ale can­di­da­ți­lor și finan­ța­rea cam­pa­niei elec­to­rale. După rea­li­za­rea a câtorva zeci de arti­cole pri­vind ave­rile și finan­ță­rile can­di­da­ți­lor, sem­na­lăm cu îngri­jo­rare că:

  • Unii din­tre can­di­dați evită să dis­cute cu jur­na­liș­tii de inves­ti­ga­ție
  • Can­di­da­ții care fac parte din coa­li­ția de guver­nare evită sau chiar refuză dez­ba­te­rile des­chise în pre­zența jur­na­liș­ti­lor de la mass-media inde­pen­dentă
  • CEC res­tric­țio­nează acce­sul la infor­ma­ții pri­vind finan­ța­to­rii cam­pa­ni­i­lor elec­to­rale
  • CEC nu răs­punde adec­vat și coe­rent la soli­ci­tă­rile de infor­ma­ții ale jur­na­liș­ti­lor de inves­ti­ga­ții
  • Auto­ri­tă­țile publice nu reac­țio­nează la arti­co­lele de inves­ti­ga­ție care pro­bează fal­su­rile și inco­e­ren­țele pri­vind ave­rile, inte­re­sele și finan­ță­rile con­cu­ren­ți­lor elec­to­rali
  • CCA și alte insti­tu­ții publice nu reac­țio­nează la rapoar­tele de moni­to­ri­zare a mass-media în cam­pa­nia elec­to­rală, chiar dacă aceste rapoarte denotă că media con­tro­lată poli­tic încalcă pre­ve­de­rile Codu­lui Audi­o­vi­zu­a­lu­lui și nor­mele etice, pre­zen­tând can­di­da­ții în mod păr­ti­ni­tor. Majo­ri­ta­tea pos­tu­ri­lor TV ignoră pro­du­sele jur­na­lis­mu­lui de inves­ti­ga­ție și nu infor­mează cetă­țe­nii des­pre inco­e­ren­țele pri­vind ave­rile, inte­re­sele și finan­ță­rile con­cu­ren­ți­lor elec­to­rali.
  • Rezul­ta­tele recen­sămân­tu­lui popu­la­ției R.Moldova din mai 2014 sunt tăi­nu­ite până în pre­zent, fiind împie­di­cate even­tu­ale verificări/monitorizări ale soci­e­tă­ții civile, ceea ce cre­ază con­fu­zii pri­vind numă­rul real al popu­la­ției și pre­mise pen­tru fra­u­da­rea numă­ru­lui ale­gă­to­ri­lor și votan­ți­lor.

Soli­ci­tăm Par­te­ne­ri­lor de dezvol­tare ai R.Moldova, misiu­ni­lor de obser­va­tori inter­națio­nali, să ia act de difi­cul­tă­țile pe care le întâm­pină repor­te­rii de inves­ti­ga­ție în această cam­pa­nie, de reac­ția slabă sau ine­xis­tentă a insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui la inves­ti­ga­ți­ile jur­na­lis­tice, de res­tric­țio­na­rea acce­su­lui la infor­ma­ție pri­vind finan­ța­rea cam­pa­niei.

Soli­ci­tăm spri­ji­nul comu­ni­tă­ții inter­națio­nale pen­tru a con­vinge auto­ri­tă­țile R.Moldova că un stat aso­ciat Uniu­nii Euro­pene nu poate ignora nece­si­tă­țile fun­damen­tale ale jur­na­lis­mul de cali­tate: acce­sul liber la infor­ma­ție de inte­res public, cre­a­rea unor con­di­ții adec­vate de dezvol­tare a pre­sei inde­pen­dente, asu­ma­rea comu­ni­că­rii corecte cu jur­na­liș­tii care pri­vesc cri­tic guver­nă­rile.

 

Zia­rul de Gardă

Cen­trul pen­tru Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­tice

Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent

Aso­ci­a­ția Pre­sei Inde­pen­dente

Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Mol­dova

Juriș­tii pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui

CAPC

Sursa: zdg.md

Tags

Alte Noutati

LIVE: Istoria la pachet cu Gheorghe Cojocaru
Meteo Chișinău
13,85
Cer senin
Umiditate:64 %
Vint:2,57 m/s
Thu
17
Fri
17
Sat
16
Sun
16
Mon
13
Arhivă Radio Chișinău