Moldova la JO de la Rio: Campioană europeană în luptă cu sărăcia

  • 31 Iulie 2016 13:12
Moldova la JO de la Rio: Campioană europeană în luptă cu sărăcia

Tri­pla cam­pi­oană euro­peană și dubla vice­cam­pi­oană mondi­ală Mari­ana Eșanu s-a cali­fi­cat în acest an pen­tru Jocu­rile Olim­pice din Bra­zi­lia. Este sin­gura atletă femi­nină din cate­go­ria lup­te­lor libere din Repu­blica Mol­dova, care intră în cel mai impor­tant con­curs…

Tri­pla cam­pi­oană euro­peană și dubla vice­cam­pi­oană mondi­ală Mari­ana Eșanu s-a cali­fi­cat în acest an pen­tru Jocu­rile Olim­pice din Bra­zi­lia. Este sin­gura atletă femi­nină din cate­go­ria lup­te­lor libere din Repu­blica Mol­dova, care intră în cel mai impor­tant con­curs spor­tiv mondial din luna august 2016. Deși a deco­lat spre Rio de Janeiro marți, 26 iulie, Mari­ana a tre­buit să împru­mute bani, ca să poată par­ti­cipa la JO din par­tea Mol­do­vei.

For­țată de pro­ble­mele finan­ci­are, aceasta a ape­lat la bună­ta­tea oame­ni­lor pen­tru a o ajuta să repre­zinte cu mân­drie țara la Rio de Janeiro.

Poves­tea ei de cam­pi­oană a înce­put modest: era copil când i s-a pro­pus să ia cunoș­tință de lup­tele libere, sport de care s-a îndră­gos­tit ire­me­di­a­bil. După prima inte­rac­țiune, și-a dat seama că i-a fost scris să devină lup­tă­toare. Astăzi, răs­punde ferm că nu mai poate să se lase de acest sport: “Poate la înce­put, când nu înțe­le­geam ce înseamnă lup­tele libere, îmi tre­cea prin minte să renunț, dar acum nu!”. Deja de 7 ani prac­tică spor­tul de per­for­manță și nu-și ima­gi­nează că ar putea face alt­ceva în viață: „Lupta mi-a schim­bat viața și mi-a adus multe vic­to­rii”.

„Doar 400 de lei pentru a supraviețui”

Chiar dacă a deve­nit în mod repe­tat cam­pi­oană în R.Moldova, chiar dacă nu mai știe numă­rul total al meda­li­i­lor pri­mite, zil­nic, ea se con­fruntă cu pro­bleme finan­ci­are, care une­ori o pro­voacă la cele mai grele lupte. După naș­te­rea fetiței, timp de un an, a trăit doar cu indem­ni­za­ția în valoare de 400 de lei, ofe­rită de fede­ra­ția spor­tivă la care este afi­li­ată. Soțul ei, Andrei Cher­di­vară, o sus­ține și o încu­ra­jează, mun­cind pe cât e posi­bil, dar nici munca lui nu este foarte bine remu­ne­rată. În plus, atunci când spor­tiva merge la com­pe­ti­ții, el este nevoit să pără­sească lucrul pen­tru a sta acasă cu fiica. Deși își înde­pli­nește cu drag rolul de părinte, une­ori, în situ­a­ții mai difi­cile, are nevoie și de Mari­ana. Pro­ta­go­nista poves­tește cu emo­ție epi­so­dul în care, fiind în can­to­na­ment pen­tru o com­pe­ti­ție impor­tantă, a fost sunată de soț și anun­țată că fetița are febră. În ase­me­nea situ­a­ții, îi este greu să rămână con­cen­trată la meci. Nu pune pe cân­tar rolul său matern și acti­vi­ta­tea spor­tivă, încearcă să exce­leze în ambele pos­turi, dar recu­noaște că spor­tul de per­for­manță nece­sită timp și multă dedi­ca­ție. Iar dra­gos­tea pen­tru fami­lie și suc­ce­sele din sport sunt adum­brite, dese­ori, de marea povară eco­no­mică.

Victorii și lipsuri

Chiar dacă a adus, de la com­pe­ti­ți­ile inter­națio­nale, nume­roase pre­mii spor­tive și un renume Repu­bli­cii Mol­dova, Mari­ana a fost răs­plătită cu modes­tie pen­tru lupta sa. Ana­li­zând efor­tu­rile, per­for­man­țele și remu­ne­ra­rea, spor­tiva con­clu­zio­nează mâh­nită: „Ai câști­gat un pre­miu, ești remu­ne­rat. Nu ai câști­gat nimic, nu pri­mești nimic, chiar dacă în tot acest timp te antre­nezi pen­tru a fi în formă”. Lip­su­rile sunt prea mari, iar un spor­tiv are nevoie de o ali­men­ta­ție sănă­toasă și de vita­mine. Pe lângă toate, a luat un cre­dit pen­tru locu­ință, și acum are de retur­nat băn­cii un împru­mut de 50000 de lei.

Mari­ana și-a dorit din­tot­dea­una să par­ti­cipe la Olim­pi­adă, iar ves­tea cali­fi­că­rii a făcut-o cea mai feri­cită. Fami­lia a plâns împre­ună cu ea de bucu­rie. Dar și de această dată banii au fost cei care i-au dat bătăi de cap. Risca să nu mai plece pe 26 iulie în Bra­zi­lia, de aceea a cerut aju­tor oame­ni­lor. Veci­nii i-au sărit în aju­tor cu o sumă de bani, fapt pen­tru care Mari­ana le mul­țu­mește din suflet pen­tru acest gest. A mai pla­sat anun­țuri pe rețe­lele de soci­a­li­zare, s-au mai adu­nat undeva niște bani, dar încă nu i-a pri­mit. A împru­mu­tat și a ple­cat, totuși, marți, 26 iulie.

Soțul, Andrei Cher­di­vară, fiica Andreea și părin­ții deja îi duc dorul și îi urează curaj și ”să cucrească cel puțin locul 5”.

Dori­to­rii de a con­tri­bui finan­ciar, pot face trans­fe­ruri pe con­tul ei ban­car, la Vic­to­ri­a­bank, MD03VI000000002233728882USD, pe numele Cher­di­vara Mari­ana.

SURSA: Ziarul de Gardă

Tags

Alte Noutati

LIVE: Dor de izvor cu Maria Mocanu
Meteo Chișinău
12,74
Nori împrăștiați
Umiditate:67 %
Vint:4,12 m/s
Thu
9
Fri
9
Sat
8
Sun
6
Mon
6
Arhivă Radio Chișinău